Bước 1. Lưu dữ liệu ứng dụng để sử dụng trong tương lai

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128449

Trong bước này, bạn có thể chỉ định các dữ liệu được sử dụng bởi các ứng dụng mà bạn muốn giữ lại để sử dụng thêm trong khi cài đặt tiếp theo của ứng dụng (ví dụ, khi cài đặt một phiên bản mới hơn). Nếu bạn không quy định bất cứ dữ liệu nào, ứng dụng sẽ bị gỡ bỏ hoàn toàn.

Để lưu dữ liệu ứng dụng để sử dụng trong tương lai,

chọn các hộp kiểm cạnh kiểu dữ liệu mà bạn muốn lưu lại:

  • Dữ liệu kích hoạt - dữ liệu loại bỏ sự cần thiết của việc kích hoạt ứng dụng được bạn cài đặt trong tương lai. Nó sẽ tự động được kích hoạt theo giấy phép hiện tại, chừng nào giấy phép chưa hết hạn tính đến thời điểm cài đặt.
  • Tập tin Sao lưu và Cách ly - các tập tin được quét bởi ứng dụng và đặt trong Sao lưu hoặc Cách ly.

    Các tập tin Sao lưu và Cách ly được lưu sau khi gỡ bỏ ứng dụng chỉ có thể được truy cập từ cùng một phiên bản ứng dụng đã được sử dụng để lưu các tập tin đó.

    Nếu bạn muốn sử dụng các đối tượng Sao lưu và Cách ly sau khi gỡ bỏ ứng dụng, bạn phải khôi phục các đối tượng đó từ kho lưu trữ của chúng trước khi gỡ bỏ ứng dụng. Tuy nhiên, các chuyên gia Kaspersky không khuyến nghị việc khôi phục ứng dụng từ Sao lưu và Cách ly bởi điều đó có thể gây hại cho máy tính.

  • Cấu hình hoạt động của ứng dụng - giá trị của các cấu hình ứng dụng được chọn trong quá trình thiết lập ứng dụng.
  • Nơi lưu trữ khóa mã hóa - dữ liệu cho phép truy cập trực tiếp đến các tập tin và thiết bị được mã hóa trước khi gỡ bỏ ứng dụng. Các tập tin và thiết bị được mã hóa có thể được truy cập trực tiếp sau khi ứng dụng được cài đặt lại với chức năng mã hóa.

    Hộp kiểm này được chọn theo mặc định.

Để tiếp tục với Trình hướng dẫn cài đặt, nhấn nút Tiếp theo. Để dừng Trình hướng dẫn cài đặt, nhấn nút Hủy bỏ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.