Bổ sung một lệnh sửa tài khoản Authentication Agent

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128088

Để bổ sung một lệnh để sửa một tài khoản Authentication Agent:

 1. Trong mục Cấu hình của cửa sổ Thuộc tính: <tên của tác vụ quản lý tài khoản Authentication Agent>, mở menu ngữ cảnh của nút Thêm và chọn mục Lệnh chỉnh sửa tài khoản.

  Cửa sổ Chỉnh sửa tài khoản người dùng sẽ được mở ra.

 2. Trong trường Tài khoản Windows của cửa sổ Chỉnh sửa tài khoản người dùng, quy định tên tài khoản Microsoft Windows đã được sử dụng để tạo tài khoản Authentication Agent mà bạn muốn sửa. Để làm việc này, nhập tên tài khoản một cách thủ công hoặc nhấn nút Lựa chọn.
 3. Nếu bạn đã nhập thủ công tên của một tài khoản Microsoft Windows, nhấn nút Cho phép để xác định định danh bảo mật (SID) của tài khoản.

  Nếu bạn không muốn xác định định danh bảo mật (SID) bằng cách nhấn nút Cho phép, nó sẽ được xác định khi tác vụ được thực hiện trên máy tính.

  Việc xác định SID của một tài khoản Microsoft Windows khi bổ sung lệnh sửa tài khoản Authentication Agent là một cách rất tiện lợi để đảm bảo tên tài khoản Microsoft Windows đã được nhập thủ công chính xác. Nếu tài khoản người dùng Microsoft Windows được nhập không tồn tại hoặc thuộc một miền không tin tưởng, tác vụ nhóm để quản lý các tài khoản Authentication Agent sẽ kết thúc với lỗi.

 4. Chọn hộp kiểm Thay đổi tên người dùng và nhập một tên mới cho tài khoản Authentication Agent nếu bạn muốn Kaspersky Endpoint Security thay đổi tên người dùng cho tất cả các tài khoản Authentication Agent được tạo sử dụng tài khoản Microsoft Windows với tên được ghi trong trường Tài khoản Windows thành tên được nhập vào trường bên dưới.
 5. Chọn hộp kiểm Sửa đổi cấu hình xác thực dựa trên mật khẩu để có thể sửa cấu hình xác thực bằng mật khẩu.
 6. Chọn hộp kiểm Cho phép xác thực dựa trên mật khẩu nếu bạn muốn ứng dụng nhắc người dùng nhập mật khẩu của tài khoản Authentication Agent trong quá trình xác thực để truy cập các ổ cứng được mã hóa.
 7. Nếu bạn đã chọn hộp kiểm Cho phép xác thực dựa trên mật khẩu ở bước trước:
  1. Trong trường Mật khẩu, nhập mật khẩu mới của tài khoản Authentication Agent.
  2. Trong trường Xác nhận mật khẩu, xác nhận mật khẩu đã được nhập ở bước trước.
 8. Chọn hộp kiểm Chỉnh sửa quy tắc thay đổi mật khẩu khi chứng thực trong Authentication Agent nếu bạn muốn Kaspersky Endpoint Security thay đổi giá trị của cấu hình thay đổi mật khẩu cho tất cả các tài khoản Authentication Agent được tạo sử dụng tài khoản Microsoft Windows với tên được ghi trong trường Tài khoản Windows thành giá trị được nhập dưới đây.
 9. Quy định giá trị của cấu hình thay đổi mật khẩu khi xác thực trong Authentication Agent.
 10. Chọn hộp kiểm Sửa đổi cấu hình xác thực dựa trên chứng nhận để có thể sửa cấu hình xác thực dựa trên chứng chỉ điện tử của một token hoặc thẻ thông minh.
 11. Chọn hộp kiểm Cho phép xác thực dựa trên chứng nhận nếu bạn muốn ứng dụng nhắc người dùng nhập mật khẩu cho token hoặc thẻ thông minh được kết nối đến máy tính trong quá trình xác thực để có thể truy cập các ổ cứng được mã hóa.
 12. Nếu bạn đã chọn hộp kiểm Cho phép xác thực dựa trên chứng nhận ở bước trước, nhấn nút Duyệt và chọn tập tin của chứng chỉ điện tử token hoặc thẻ thông minh trong cửa sổ Lựa chọn tập tin chứng nhận.
 13. Chọn hộp kiểm Chỉnh sửa mô tả dòng lệnh và sửa mô tả lệnh nếu bạn muốn Kaspersky Endpoint Security thay đổi mô tả lệnh cho tất cả các tài khoản Authentication Agent được tạo sử dụng tài khoản Microsoft Windows với tên được ghi trong trường Tài khoản Windows.
 14. Chọn hộp kiểm Chỉnh sửa quy tắc chứng thực truy cập trong Authentication Agent nếu bạn muốn Kaspersky Endpoint Security thay đổi quy tắc truy cập hộp thoại xác thực trong Authentication Agent đến giá trị được quy định dưới đây cho tất cả các tài khoản Authentication Agent được tạo sử dụng tài khoản Microsoft Windows với tên được ghi trong trường Tài khoản Windows.
 15. Nhập quy tắc để truy cập hộp thoại xác thực trong Authentication Agent.
 16. Trong cửa sổ Chỉnh sửa tài khoản người dùng, nhấn OK.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.