Giới hạn chức năng của Kiểm soát ứng dụng khởi động

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 133573

Hoạt động của thành phần Kiểm soát Khởi động Ứng dụng sẽ bị giới hạn trong các trường hợp sau:

 • Khi phiên bản ứng dụng được nâng cấp, tác vụ nhập cấu hình của thành phần Kiểm soát Khởi động Ứng dụng sẽ không được hỗ trợ.

  Để khôi phục chức năng của Kiểm soát Khởi động Ứng dụng, bạn phải thiết lập lại cấu hình của thành phần.

 • Nếu không có kết nối với máy chủ KSN, Kaspersky Endpoint Security sẽ chỉ có thể nhận thông tin về danh tiếng của các ứng dụng và mô-đun của chúng từ các cơ sở dữ liệu cục bộ. Nếu cơ sở dữ liệu cục bộ không chứa thông tin về ứng dụng, ứng dụng sẽ không được phân loại vào một nhóm tin tưởng.

  Việc phân loại các ứng dụng khi có một kết nối với máy chủ KSN có thể sẽ khác với việc phân loại chúng khi không có kết nối với KSN.

 • Tại cơ sở dữ liệu Kaspersky Security Center, thông tin về 150.000 tập tin được xử lý có thể được lưu trữ. Một khi số bản ghi này đã bị vượt quá, các tập tin mới sẽ không được xử lý. Để khôi phục các thao tác kiểm kho, bạn phải xóa các tập tin đã được kiểm kho trước đây trong cơ sở dữ liệu Kaspersky Security Center khỏi máy tính có cài đặt Kaspersky Endpoint Security.
 • Thành phần này không kiểm soát việc khởi động các kịch bản trừ khi kịch bản được gửi đến trình biên dịch thông qua dòng lệnh.

  Nếu việc khởi động một trình biên dịch là được cho phép bởi các quy tắc Kiểm soát Khởi động Ứng dụng, thành phần này sẽ không chặn một kịch bản được khởi chạy từ trình biên dịch này.

 • Thành phần này không kiểm soát việc khởi động các kịch bản từ các trình biên dịch không được hỗ trợ bởi Kaspersky Endpoint Security.

  Kaspersky Endpoint Security hỗ trợ các trình biên dịch sau:

  • Java
  • PowerShell

  Các loại trình biên dịch sau không được hỗ trợ:

  • { cCmdLineParser::itCmd, _T("%ComSpec%") };
  • { cCmdLineParser::itReg, _T("%SystemRoot%\\system32\\reg.exe") };
  • { cCmdLineParser::itRegedit, _T("%SystemRoot%\\system32\\regedit.exe") };
  • { cCmdLineParser::itRegedit, _T("%SystemRoot%\\regedit.exe") };
  • { cCmdLineParser::itRegedit, _T("%SystemRoot%\\system32\\regedt32.exe") };
  • { cCmdLineParser::itCWScript, _T("%SystemRoot%\\system32\\cscript.exe") };
  • { cCmdLineParser::itCWScript, _T("%SystemRoot%\\system32\\wscript.exe") };
  • { cCmdLineParser::itMsiexec, _T("%SystemRoot%\\system32\\msiexec.exe") };
  • { cCmdLineParser::itMmc, _T("%SystemRoot%\\system32\\mmc.exe") };
  • { cCmdLineParser::itMshta, _T("%SystemRoot%\\system32\\mshta.exe") };
  • { cCmdLineParser::itRundll, _T("%SystemRoot%\\system32\\rundll32.exe") };
  • { cCmdLineParser::itMetro, _T("%SystemRoot%\\system32\\wwahost.exe") };
  • { cCmdLineParser::itCmd, _T("%SystemRoot%\\syswow64\\cmd.exe") };
  • { cCmdLineParser::itReg, _T("%SystemRoot%\\syswow64\\reg.exe") };
  • { cCmdLineParser::itRegedit, _T("%SystemRoot%\\syswow64\\regedit.exe") };
  • { cCmdLineParser::itRegedit, _T("%SystemRoot%\\syswow64\\regedt32.exe") };
  • { cCmdLineParser::itCWScript, _T("%SystemRoot%\\syswow64\\cscript.exe") };
  • { cCmdLineParser::itCWScript, _T("%SystemRoot%\\syswow64\\wscript.exe") };
  • { cCmdLineParser::itMsiexec, _T("%SystemRoot%\\syswow64\\msiexec.exe") };
  • { cCmdLineParser::itMmc, _T("%SystemRoot%\\syswow64\\mmc.exe") };
  • { cCmdLineParser::itMshta, _T("%SystemRoot%\\syswow64\\mshta.exe") };
  • { cCmdLineParser::itRundll, _T("%SystemRoot%\\syswow64\\rundll32.exe") };
  • { cCmdLineParser::itMetro, _T("%SystemRoot%\\syswow64\\wwahost.exe") }.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.