Quản lý các quy tắc mạng cho ứng dụng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128236

Theo mặc định, Kaspersky Endpoint Security sẽ ghép nhóm tất cả các ứng dụng được cài đặt trên máy tính theo tên của nhà cung cấp phần mềm có hoạt động tập tin hoặc mạng được ứng dụng giám sát. Các nhóm ứng dụng sẽ được phân thành các nhóm tin tưởng. Tất cả các ứng dụng và nhóm ứng dụng đều thừa hưởng thuộc tính từ nhóm cha của chúng: quy tắc kiểm soát ứng dụng, quy tắc mạng cho ứng dụng và ưu tiên thực thi.

Theo mặc định, thành phần Tường lửa sẽ áp dụng các quy tắc mạng cho một nhóm ứng dụng khi lọc hoạt động mạng của tất cả các ứng dụng trong nhóm này, tương tự như thành phần Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng. Quy tắc mạng cho nhóm ứng dụng quy định quyền của các ứng dụng trong nhóm trong việc truy cập các kết nối mạng khác nhau.

Theo mặc định, Tường lửa sẽ tạo một nhóm quy tắc mạng cho mỗi nhóm ứng dụng được phát hiện bởi Kaspersky Endpoint Security trên máy tính. Bạn có thể thay đổi hành động của Tường lửa được áp dụng cho các quy tắc mạng của nhóm ứng dụng được tạo theo mặc định. Bạn không thể sửa, xóa, tắt hay thay đổi mức độ ưu tiên của các quy tắc mạng cho nhóm ứng dụng được tạo theo mặc định.

Bạn cũng có thể tạo một quy tắc mạng cho từng ứng dụng riêng biệt. Quy tắc mạng đó sẽ có mức ưu tiên cao hơn quy tắc mạng của cả nhóm chứa ứng dụng đó.

Bạn có thể thực hiện các hành động khi quản lý các quy tắc mạng của ứng dụng:

 • Tạo một quy tắc mạng mới.

  Bạn có thể tạo một quy tắc mạng mới cho Tường lửa sử dụng để điều tiết các hoạt động mạng của ứng dụng hoặc các ứng dụng thuộc nhóm ứng dụng được chọn.

 • Bật hoặc tắt một quy tắc mạng.

  Tất cả các quy tắc mạng đều được thêm vào danh sách các quy tắc mạng của ứng dụng với trạng thái Bật. Nếu một quy tắc mạng được bật, Tường lửa sẽ áp dụng quy tắc đó.

  Bạn có thể tắt một quy tắc mạng được tạo thủ công. Nếu quy tắc mạng này bị tắt, Tường lửa sẽ tạm thời không áp dụng quy tắc mạng này.

 • Thay đổi cấu hình của một quy tắc mạng.

  Sau khi bạn đã tạo một quy tắc mạng mới, bạn luôn có thể quay lại cấu hình và sửa cấu hình của nó khi cần.

 • Thay đổi hành động của Tường lửa cho một quy tắc mạng.

  Trong danh sách các quy tắc mạng, bạn có thể sửa hành động được Tường lửa áp dụng cho quy tắc mạng khi phát hiện các hoạt động mạng trong ứng dụng hoặc nhóm ứng dụng này.

 • Thay đổi mức độ ưu tiên của một quy tắc mạng.

  Bạn có thể tăng hoặc giảm mức độ ưu tiên của một quy tắc mạng tùy chỉnh.

 • Xóa một quy tắc mạng.

  Bạn có thể xóa một quy tắc mạng tùy chỉnh để Tường lửa không áp dụng quy tắc mạng này đến ứng dụng hoặc nhóm ứng dụng được chọn khi phát hiện các hoạt động mạng, và để quy tắc này không được hiển thị trong danh sách các quy tắc mạng cho ứng dụng.

   

Trong mục này:

Tạo và sửa một quy tắc mạng cho ứng dụng

Bật và tắt một quy tắc mạng cho ứng dụng

Thay đổi hành động của Tường lửa cho một quy tắc mạng cho ứng dụng

Thay đổi mức độ ưu tiên của một quy tắc mạng cho ứng dụng

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.