Thiết lập thời gian lưu trữ tối đa cho các tập tin trong Cách ly và các bản sao của tập tin trong Sao lưu

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128123

Để thiết lập thời gian lưu trữ tối đa cho các tập tin trong Cách ly và các bản sao của tập tin trong Sao lưu:

  1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
  2. Ở phần bên trái của cửa sổ, trong mục Cấu hình nâng cao, chọn Báo cáo và Lưu trữ.
  3. Thực hiện một trong các thao tác sau:
    • Để hạn chế thời gian lưu trữ tập tin cho Cách ly và Sao lưu, trong mục Cấu hình cách ly và sao lưu ở bên phải của cửa sổ, chọn hộp kiểm Lưu đối tượng không nhiều hơn Ở trường bên phải của hộp kiểm Lưu trữ các đối tượng trong tối đa, quy định thời gian lưu trữ tối đa cho các tập tin trong Cách ly và các bản sao của tập tin trong Sao lưu. Thời gian lưu trữ cho các tập tin trong Cách ly và các bản sao của tập tin trong Sao lưu được giới hạn là 30 ngày ở chế độ mặc định.
    • Để hủy bỏ giới hạn thời gian lưu trữ tập tin cho Cách ly và Sao lưu, trong mục Cấu hình cách ly và sao lưu ở bên phải của cửa sổ, xóa hộp kiểm Lưu đối tượng không nhiều hơn
  4. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.