Thiết lập thời gian lưu trữ báo cáo tối đa

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 133795

Để thay đổi thời gian lưu trữ báo cáo tối đa:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Ở phần bên trái của cửa sổ, trong mục Cấu hình nâng cao, chọn Báo cáo và Lưu trữ.
 3. Ở bên phải của cửa sổ, trong mục Báo cáo tham số, thực hiện một trong các hành động sau:
  • Để giới hạn thời gian lưu trữ báo cáo, chọn hộp kiểm Lưu báo cáo không nhiều hơn. Trong trường cạnh hộp kiểm Lưu trữ báo cáo không quá, nhập thời gian lưu trữ báo cáo tối đa.

   Thời gian lưu trữ báo cáo tối đa là 30 ngày ở chế độ mặc định.

  • Để hủy bỏ giới hạn thời gian lưu trữ báo cáo, xóa hộp kiểm Lưu báo cáo không nhiều hơn.

  Giới hạn thời gian lưu trữ báo cáo được bật theo mặc định.

 4. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.