Kiểm soát Thiết bị

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 34890

Thành phần này có thể được sử dụng nếu Kaspersky Endpoint Security được cài đặt trên một máy tính chạy Microsoft Windows cho máy trạm. Thành phần này không thể được sử dụng nếu Kaspersky Endpoint Security được cài đặt trên một máy tính chạy Microsoft Windows cho máy chủ tập tin.

Mục này chứa thông tin về Kiểm soát Thiết bị và chỉ dẫn cách để thiết lập cấu hình thành phần.

Trong mục Trợ giúp này

Thông tin về Kiểm soát Thiết bị

Bật và tắt Kiểm soát Thiết bị

Thông tin về quy tắc truy cập đến các thiết bị và bus kết nối

Thông tin về các thiết bị được tin tưởng

Quyết định tiêu chuẩn khi truy cập thiết bị

Sửa đổi một quy tắc truy cập thiết bị

Bổ sung hoặc loại trừ các bản ghi trong nhật ký sự kiện

Bổ sung một mạng Wi-Fi vào danh sách được tin tưởng

Sửa một quy tắc truy cập bus kết nối

Hành động với các thiết bị được tin tưởng

Sửa mẫu thông điệp Kiểm soát Thiết bị

Nhận truy cập đến một thiết bị bị chặn

Tạo khóa để truy cập một thiết bị bị chặn sử dụng Kaspersky Security Center

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.