Sửa mặt nạ cho các địa chỉ tài nguyên web

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128056

Việc sử dụng một mặt nạ địa chỉ tài nguyên web (còn được gọi là một "mặt nạ địa chỉ") có thể là hữu ích nếu bạn cần nhập nhiều địa chỉ tài nguyên web giống nhau khi tạo một quy tắc truy cập tài nguyên web. Nếu được viết tốt, một mặt nạ địa chỉ có thể thay thế một lượng lớn các địa chỉ tài nguyên web.

Khi tạo một mặt nạ địa chỉ, cần tuân theo các quy tắc sau đây:

 1. Ký tự * thay thế bất kỳ chuỗi ký tự nào chứa từ 0 ký tự hoặc hơn.

  Ví dụ, nếu bạn nhập mặt nạ địa chỉ *abc*, quy tắc truy cập sẽ được áp dụng cho mọi tài nguyên web có chứa chuỗi abc. Ví dụ: http://www.example.com/page_0-9abcdef.html.

  Để bao gồm ký tự * trong mặt nạ địa chỉ, nhập ký tự * hai lần.

 2. Chuỗi ký tự www. ở đầu mặt nạ địa chỉ được diễn giải như một chuỗi *..

  Ví dụ: mặt nạ địa chỉ www.example.com được coi như là *.example.com.

 3. Nếu một mặt nạ địa chỉ không bắt đầu với ký tự *, nội dung của mặt nạ địa chỉ sẽ tương đương với cùng nội dung có tiền tố *. .
 4. Chuỗi ký tự *. ở đầu một mặt nạ địa chỉ sẽ được diễn giải như là *. hoặc một chuỗi rỗng.

  Ví dụ: mặt nạ địa chỉ http://www.*.example.com bao gồm địa chỉ http://www2.example.com.

 5. Nếu một mặt nạ địa chỉ kết thúc với một ký tự ngoài / hoặc *, nội dung của mặt nạ địa chỉ sẽ tương đương với cùng một nội dung có hậu tố /*.

  Ví dụ: mặt nạ địa chỉ http://www.example.com cũng bao gồm các địa chỉ như http://www.example.com/abc, mà ở đó a, b, và c là các ký tự bất kỳ.

 6. Nếu một mặt nạ địa chỉ kết thúc với ký tự /, nội dung của mặt nạ địa chỉ sẽ tương đương với cùng một nội dung có hậu tố /*. .
 7. Chuỗi ký tự /* ở cuối một mặt nạ địa chỉ sẽ được diễn giải như là /* hoặc một chuỗi rỗng.
 8. Các địa chỉ tài nguyên web sẽ được đối chiếu với một mặt nạ địa chỉ, có xét đến giao thức (http hoặc https):
  • Nếu một mặt nạ địa chỉ không chứa bất kỳ giao thức mạng nào, mặt nạ địa chỉ này sẽ bao gồm các địa chỉ có một giao thức mạng bất kỳ.

   Ví dụ: mặt nạ địa chỉ example.com cũng bao gồm các địa chỉ http://example.com và https://example.com.

  • Nếu mặt nạ địa chỉ có chứa một giao thức mạng, mặt nạ địa chỉ này sẽ chỉ bao gồm các địa chỉ có cùng giao thức mạng với mặt nạ địa chỉ đó.

   Ví dụ: mặt nạ địa chỉ http://*.example.com bao gồm địa chỉ http://www.example.com nhưng không bao gồm https://www.example.com.

 9. Một mặt nạ địa chỉ được đặt trong ngoặc kép được coi là không có bất kỳ địa chỉ thay thế nào khác, ngoại trừ ký tự * nếu ban đầu nó được bao gồm trong mặt nạ địa chỉ. Quy tắc 5 và 7 không áp dụng cho các mặt nạ địa chỉ được đặt trong ngoặc kép (xem các ví dụ 14 – 18 trong bảng dưới đây).
 10. Tên người dùng và mật khẩu, cổng kết nối, và dạng chữ hoa/chữ thường của ký tự sẽ không được xét đến khi đối chiếu với mặt nạ địa chỉ của một tài nguyên web.

   

  Các ví dụ về cách để sử dụng quy tắc cho việc tạo mặt nạ địa chỉ

   

  Không.

  Mặt nạ địa chỉ

  Địa chỉ tài nguyên web cần kiểm chứng

  Địa chỉ này có được bao gồm trong mặt nạ địa chỉ không

  Nhận xét

  1

  *.example.com

  http://www.123example.com

  Không

  Xem quy tắc 1.

  2

  *.example.com

  http://www.123.example.com

  Có

  Xem quy tắc 1.

  3

  *example.com

  http://www.123example.com

  Có

  Xem quy tắc 1.

  4

  *example.com

  http://www.123.example.com

  Có

  Xem quy tắc 1.

  5

  http://www.*.example.com

  http://www.123example.com

  Không

  Xem quy tắc 1.

  6

  www.example.com

  http://www.example.com

  Có

  Xem các quy tắc 2, 1.

  7

  www.example.com

  https://www.example.com

  Có

  Xem các quy tắc 2, 1.

  8

  http://www.*.example.com

  http://123.example.com

  Có

  Xem các quy tắc 2, 4, 1.

  9

  www.example.com

  http://www.example.com/abc

  Có

  Xem các quy tắc 2, 5, 1.

  10

  example.com

  http://www.example.com

  Có

  Xem các quy tắc 3, 1.

  11

  http://example.com/

  http://example.com/abc

  Có

  Xem quy tắc 6.

  12

  http://example.com/*

  http://example.com

  Có

  Xem quy tắc 7.

  13

  http://example.com

  https://example.com

  Không

  Xem quy tắc 8.

  14

  "example.com"

  http://www.example.com

  Không

  Xem quy tắc 9.

  15

  "http://www.example.com"

  http://www.example.com/abc

  Không

  Xem quy tắc 9.

  16

  "*.example.com"

  http://www.example.com

  Có

  Xem các quy tắc 1, 9.

  17

  "http://www.example.com/*"

  http://www.example.com/abc

  Có

  Xem các quy tắc 1, 9.

  18

  "www.example.com"

  http://www.example.com; https://www.example.com

  Có

  Xem các quy tắc 9, 8.

  19

  www.example.com/abc/123

  http://www.example.com/abc

  Không

  Một mặt nạ địa chỉ chứa nhiều thông tin hơn địa chỉ của một tài nguyên web.

   

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.