Thay đổi quy tắc kiểm soát ứng dụng cho các nhóm tin tưởng và nhóm ứng dụng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 133777

Các quy tắc kiểm soát ứng dụng tối ưu cho các nhóm tin tưởng khác nhau sẽ được tạo ở chế độ mặc định. Cấu hình của các quy tắc kiểm soát nhóm ứng dụng sẽ kế thừa giá trị từ cấu hình của các quy tắc kiểm soát nhóm tin tưởng. Bạn có thể sửa các quy tắc kiểm soát nhóm tin tưởng được thiết lập sẵn, cũng như các quy tắc để kiểm soát nhóm ứng dụng.

Để sửa các quy tắc kiểm soát nhóm tin tưởng hoặc các quy tắc để kiểm soát nhóm ứng dụng:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảng kiểm soát, chọn mục con Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng.

  Cấu hình của thành phần Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Nhấn nút Ứng dụng.

  Việc này sẽ mở ra thẻ Quy tắc quản lý ứng dụng trong cửa sổ Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng.

 4. Chọn nhóm tin tưởng hoặc nhóm ứng dụng cần thiết.
 5. Từ menu ngữ cảnh của một nhóm tin tưởng hoặc nhóm ứng dụng, chọn Quy tắc nhóm.

  Cửa sổ Quy tắc kiểm soát nhóm ứng dụng sẽ được mở ra.

 6. Trong cửa sổ Quy tắc kiểm soát nhóm ứng dụng, thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để sửa các quy tắc kiểm soát nhóm tin tưởng hoặc quy tắc kiểm soát nhóm ứng dụng quy định các quyền của nhóm tin tưởng hoặc nhóm ứng dụng trong việc truy cập đến registry hệ điều hành, tập tin người dùng và cấu hình ứng dụng, chọn thẻ Tập tin và hệ thống registry.
  • Để sửa các quy tắc kiểm soát nhóm tin tưởng hoặc quy tắc kiểm soát nhóm ứng dụng quy định các quyền của nhóm tin tưởng hoặc nhóm ứng dụng trong việc truy cập đến các tiến trình và đối tượng của hệ điều hành, chọn thẻ Quyền.
 7. Ở tài nguyên cần thiết, trong cột của hành động tương ứng, nhấn phải chuột để mở ra menu ngữ cảnh.
 8. Từ menu ngữ cảnh, chọn đề mục cần thiết.
  • Kế thừa
  • Cho phép
  • Ngăn chặn
  • Báo cáo sự kiện

  Nếu bạn đang sửa các quy tắc kiểm soát nhóm tin tưởng, đề mục Kế thừa sẽ không khả dụng.

 9. Nhấn OK.
 10. Trong cửa sổ Ứng dụng, nhấn OK.
 11. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.