Thông tin về quy tắc truy cập đến các thiết bị và bus kết nối

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 38436

Một quy tắc truy cập thiết bị là một tổ hợp các tham số quy định các chức năng sau đây của thành phần Kiểm soát Thiết bị:

  • Cho phép những người dùng và / hoặc nhóm người dùng được chọn truy cập các loại thiết bị cụ thể trong các khoảng thời gian cụ thể.

    Bạn có thể chọn một người dùng và / hoặc nhóm người dùng và tạo một lịch truy cập thiết bị cho họ.

  • Đặt quyền để đọc nội dung của các thiết bị bộ nhớ.
  • Đặt quyền để sửa nội dung của các thiết bị bộ nhớ.

Theo mặc định, quyền truy cập sẽ được tạo cho tất cả các loại thiết bị trong phân loại của thành phần Kiểm soát Thiết bị. Các quy tắc đó sẽ cho phép người dùng toàn quyền truy cập đến thiết bị vào mọi thời điểm, nếu quyền truy cập đến các bus kết nối của loại thiết bị tương ứng là được cho phép.

Quy tắc truy cập bus kết nối cho phép hoặc chặn truy cập đến bus kết nối.

Các quy tắc cho phép truy cập đến bus theo mặc định sẽ được tạo cho tất cả các bus kết nối có trong phân loại của thành phần Kiểm soát Thiết bị.

Bạn không thể tạo hoặc xóa các quy tắc truy cập thiết bị hoặc quy tắc truy cập bus kết nối; bạn chỉ có thể sửa chúng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.