Nhận truy cập đến một thiết bị bị chặn

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 130920

Các chỉ dẫn này dành cho người sử dụng của máy khách có cài đặt Kaspersky Endpoint Security.

Chức năng của Kaspersky Endpoint Security cấp quyền truy cập tạm thời đến một thiết bị chỉ khả dụng khi Kaspersky Endpoint Security hoạt động theo chính sách của Kaspersky Security Center và chức năng này được bật trong cấu hình chính sách (xem Hướng dẫn dành cho Quản trị viên Kaspersky Security Center).

Để yêu cầu truy cập đến một thiết bị bị chặn từ cửa sổ cấu hình thành phần Kiểm soát Thiết bị:

 1. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, chọn thẻ Bảo vệ và Kiểm soát.
 2. Nhấn vào mục Bảng kiểm soát.

  Mục Bảng kiểm soát sẽ được mở ra.

 3. Nhấn phải chuột để gọi menu ngữ cảnh của dòng có chứa thông tin về thành phần Kiểm soát Thiết bị.

  Một menu để chọn hành động đối với thành phần sẽ được mở ra.

 4. Nhấn nút Truy xuất đến thiết bị.

  Cửa sổ Yêu cầu truy xuất đến thiết bị sẽ được mở ra.

 5. Từ danh sách các thiết bị được kết nối, chọn thiết bị mà bạn muốn truy cập.
 6. Nhấn nút Tạo tập tin yêu cầu truy cập.

  Việc này sẽ mở ra cửa sổ Tạo tập tin yêu cầu truy cập.

 7. Trong trường Truy cập trong khi thực thi, quy định khoảng thời gian mà bạn muốn truy cập đến thiết bị.
 8. Nhấp vào nút Lưu.

  Điều này sẽ mở ra cửa sổ Lưu tập tin yêu cầu truy cập tiêu chuẩn trong Microsoft Windows.

 9. Trong cửa sổ Lưu tập tin yêu cầu truy cập của Microsoft Windows, chọn thư mục mà bạn muốn lưu tập tin yêu cầu truy cập cho thiết bị, và nhấn nút Lưu.
 10. Gửi tập tin yêu cầu truy cập vào thiết bị đến quản trị viên mạng LAN.
 11. Nhận tập tin khóa truy cập thiết bị từ quản trị viên mạng LAN.
 12. Trong cửa sổ Yêu cầu truy xuất đến thiết bị, nhấn nút Kích hoạt khóa truy cập.

  Cửa sổ Mở khóa truy xuất tiêu chuẩn trong Microsoft Windows sẽ được mở ra.

 13. Trong cửa sổ Mở khóa truy xuất của Microsoft Windows, chọn tập tin khóa truy cập thiết bị mà bạn được nhận từ quản trị viên mạng LAN và nhấn Mở.

  Cửa sổ Kích hoạt khóa truy cập cho thiết bị sẽ được mở ra và hiển thị thông tin về quyền truy cập được cấp.

 14. Trong cửa sổ Kích hoạt khóa truy cập cho thiết bị, nhấn OK.

Để yêu cầu truy cập đến một thiết bị bị chặn thông qua liên kết trong thông điệp báo thiết bị đã bị chặn:

 1. Trong cửa sổ với thông điệp báo rằng thiết bị hoặc bus kết nối đã bị chặn, nhấn liên kết Yêu cầu truy cập.

  Việc này sẽ mở ra cửa sổ Tạo tập tin yêu cầu truy cập.

 2. Trong trường Truy cập trong khi thực thi, quy định khoảng thời gian mà bạn muốn truy cập đến thiết bị.
 3. Nhấp vào nút Lưu.

  Điều này sẽ mở ra cửa sổ Lưu tập tin yêu cầu truy cập tiêu chuẩn trong Microsoft Windows.

 4. Trong cửa sổ Lưu tập tin yêu cầu truy cập của Microsoft Windows, chọn thư mục mà bạn muốn lưu tập tin yêu cầu truy cập cho thiết bị, và nhấn nút Lưu.
 5. Gửi tập tin yêu cầu truy cập vào thiết bị đến quản trị viên mạng LAN.
 6. Nhận tập tin khóa truy cập thiết bị từ quản trị viên mạng LAN.
 7. Trong cửa sổ Yêu cầu truy xuất đến thiết bị, nhấn nút Kích hoạt khóa truy cập.

  Cửa sổ Mở khóa truy xuất tiêu chuẩn trong Microsoft Windows sẽ được mở ra.

 8. Trong cửa sổ Mở khóa truy xuất của Microsoft Windows, chọn tập tin khóa truy cập thiết bị mà bạn được nhận từ quản trị viên mạng LAN và nhấn Mở.

  Cửa sổ Kích hoạt khóa truy cập cho thiết bị sẽ được mở ra và hiển thị thông tin về quyền truy cập được cấp.

 9. Trong cửa sổ Kích hoạt khóa truy cập cho thiết bị, nhấn OK.

Khoảng thời gian được cấp quyền truy cập đến thiết bị có thể khác với lượng thời gian mà bạn đã yêu cầu. Quyền truy cập đến thiết bị sẽ được cấp cho khoảng thời gian mà quản trị viên mạng máy tính cục bộ quy định khi tạo khóa truy cập đến thiết bị.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.