Xem báo cáo

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128116

Để xem báo cáo:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Ở phần trên của cửa sổ chính của ứng dụng, nhấn vào liên kết Báo cáo để mở cửa sổ Báo cáo.
  3. Để tạo báo cáo Tất cả các thành phần bảo vệ, ở phần bên trái của cửa sổ Báo cáo, chọn đề mục Tất cả các thành phần bảo vệ trong danh sách các thành phần và tác vụ.

    Báo cáo Tất cả các thành phần bảo vệ được hiển thị ở bên phải của cửa sổ, chứa một danh sách các sự kiện trong hoạt động của tất cả các thành phần bảo vệ của Kaspersky Endpoint Security.

  4. Để tạo một báo cáo về hoạt động của một thành phần bảo vệ hoặc tác vụ, ở phần bên trái của cửa sổ Báo cáo, trong danh sách các thành phần và tác vụ, chọn một thành phần hoặc tác vụ.

    Báo cáo sẽ được hiển thị ở bên phải của cửa sổ, chứa một danh sách các sự kiện trong hoạt động của thành phần hoặc tác vụ được chọn của Kaspersky Endpoint Security.

Ở chế độ mặc định, các sự kiện báo cáo được sắp xếp theo thứ tự giá trị tăng dần trong cột Ngày sự kiện.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.