Quản lý quy tắc kiểm soát ứng dụng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 39278

Theo mặc định, hoạt động của ứng dụng được kiểm soát bởi các quy tắc kiểm soát ứng dụng được quy định cho nhóm tin tưởng đã được Kaspersky Endpoint Security gán ứng dụng vào đó khi khởi chạy nó lần đầu. Nếu cần, bạn có thể sửa các quy tắc kiểm soát ứng dụng cho cả một nhóm tin tưởng, cho một ứng dụng riêng lẻ, hoặc một nhóm các ứng dụng trong một nhóm tin tưởng.

Các quy tắc kiểm soát ứng dụng được quy định cho các ứng dụng riêng lẻ hoặc nhóm ứng dụng trong một nhóm tin tưởng có mức độ ưu tiên cao hơn các quy tắc kiểm soát ứng dụng được quy định cho một nhóm tin tưởng. Nói cách khác, nếu cấu hình quy tắc kiểm soát ứng dụng cho một ứng dụng riêng lẻ hoặc một nhóm các ứng dụng trong một nhóm tin tưởng khác với cấu hình quy tắc kiểm soát ứng dụng cho nhóm tin tưởng đó, thành phần Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng sẽ kiểm soát hoạt động của ứng dụng hoặc nhóm ứng dụng trong nhóm tin tưởng theo các quy tắc kiểm soát ứng dụng cho ứng dụng hoặc nhóm ứng dụng đó.

Trong mục này:

Thay đổi quy tắc kiểm soát ứng dụng cho các nhóm tin tưởng và nhóm ứng dụng

Sửa một quy tắc kiểm soát ứng dụng

Tắt tính năng tải về và cập nhật quy tắc kiểm soát ứng dụng từ cơ sở dữ liệu Kaspersky Security Network

Tắt việc kế thừa các hạn chế từ tiến trình cha

Loại trừ các hành động của ứng dụng cụ thể khỏi quy tắc kiểm soát ứng dụng

Xóa các quy tắc kiểm soát ứng dụng đã lỗi thời

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.