Tạo một mật khẩu tạm thời sử dụng Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 131217

Để tạo một mật khẩu tạm thời và gửi nó đến người dùng:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Trong thư mục Quản lý thiết bị của cây Bảng điều khiển Quản trị, mở thư mục với tên của nhóm quản trị chứa máy tính của người dùng yêu cầu mật khẩu tạm thời.
 3. Trong không gian làm việc, chọn thẻ Các thiết bị.
 4. Trong menu ngữ cảnh của máy tính của người dùng yêu cầu mật khẩu tạm thời, chọn Thuộc tính.

  Cửa sổ Thuộc tính:: <Tên máy tính> sẽ được mở ra.

 5. Trong cửa sổ Thuộc tính: <Tên máy tính>, chọn mục Ứng dụng.
 6. Chọn Kaspersky Endpoint Security Service Pack 2 for Windows và mở cửa sổ thuộc tính ứng dụng bằng một trong các phương thức sau đây:
  • Nhấn nút Thuộc tính ở dưới màn hình.
  • Trong menu ngữ cảnh của ứng dụng, chọn Thuộc tính.

  Việc này sẽ mở ra cửa sổ Cấu hình của ứng dụng "<Tên ứng dụng>".

 7. Trong cửa sổ Cấu hình của ứng dụng "<Tên ứng dụng>", trong mục Cấu hình nâng cao, chọn mục con Cấu hình ứng dụng.
 8. Trong mục Mật khẩu bảo vệ, nhấn nút Cấu hình.

  Cửa sổ Mật khẩu bảo vệ sẽ được mở ra.

 9. Trong cửa sổ Mật khẩu bảo vệ, trong mục Mật khẩu tạm thời, nhấn nút Cấu hình.

  Nút này có thể được sử dụng nếu mật khẩu bảo vệ được bật cho Kaspersky Security Center trong chính sách Kaspersky Security Center được chạy trên máy tính.

  Cửa sổ Tạo mật khẩu tạm thời sẽ được mở ra.

 10. Trong trường Ngày hết hạn, quy định ngày mà người dùng sẽ không thể sử dụng mật khẩu tạm thời nữa.

  Vào ngày này, mật khẩu tạm thời sẽ trở nên vô hiệu. Một mật khẩu tạm thời mới phải được tạo để cấp quyền truy cập và thực hiện các hoạt động trong giao diện cục bộ của Kaspersky Endpoint Security.

 11. Trong bảng Phạm vi mật khẩu tạm thời, chọn hộp kiểm đối diện các hoạt động có thể được thực thi bởi người dùng khi mật khẩu tạm thời còn hiệu lực.
 12. Nhấn nút Tạo.

  Việc này sẽ mở ra cửa sổ Mật khẩu tạm thời chứa một mật khẩu được mã hóa.

 13. Sao chép mật khẩu đó cùng hướng dẫn cách áp dụng mật khẩu và gửi chúng đến người dùng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.