Các cân nhắc đặc biệt khi làm việc với các phiên bản khác nhau của tiện ích quản trị

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 134238

Bạn có thể sử dụng một tiện ích quản trị để thay đổi các đề mục sau:

  • Chính sách
  • Hồ sơ chính sách
  • Tác vụ nhóm
  • Tác vụ cục bộ
  • Cấu hình cục bộ của Kaspersky Endpoint Security

Bạn chỉ có thể quản lý Kaspersky Endpoint Security qua Kaspersky Security Center nếu bạn có một tiện ích quản trị với phiên bản bằng hoặc mới hơn phiên bản được quy định trong thông tin liên quan đến tính tương thích của Kaspersky Endpoint Security với tiện ích quản trị. Bạn có thể xem phiên bản tối thiểu được yêu cầu của tiện ích quản trị trong tập tin installer.ini trong gói phân phối.

Nếu có bất kỳ thành phần nào được mở, tiện ích quản trị sẽ kiểm tra thông tin tương thích của nó. Nếu phiên bản của tiện ích quản trị bằng hoặc mới hơn phiên bản được quy định trong thông tin tương thích, bạn có thể thay đổi cấu hình của thành phần này. Nếu không, bạn không thể sử dụng tiện ích quản trị để thay đổi các cấu hình của thành phần được chọn. Bạn được khuyến nghị nâng cấp tiện ích quản trị.

Thay đổi các cấu hình được quy định từ trước sử dụng một phiên bản mới hơn của tiện ích quản trị.

Bạn có thể sử dụng một phiên bản mới hơn của tiện ích quản trị để thay đổi tất cả các cấu hình đã được quy định từ trước, và thiết lập các cấu hình mới không có trong phiên bản trước đó của tiện ích quản trị.

Đối với các cấu hình mới, một phiên bản mới hơn của tiện ích quản trị sẽ gán các giá trị mặc định khi một chính sách, hồ sơ chính sách hoặc tác vụ lần đầu tiên được lưu.

Sau khi bạn đã thay đổi cấu hình của một chính sách, hồ sơ chính sách hoặc tác vụ nhóm sử dụng một phiên bản mới hơn của tiện ích quản trị, các thành phần này sẽ trở nên không khả dụng đối với phiên bản trước đó của tiện ích quản trị. Cấu hình cục bộ của Kaspersky Endpoint Security cùng cấu hình của các tác vụ cục bộ sẽ vẫn có thể được sử dụng cho tiện ích quản trị của các phiên bản trước.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.