Thiết lập cấu hình Quét lỗ hổng bảo mật

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 133646

Để thiết lập cấu hình của Quét lỗ hổng bảo mật, bạn có thể thực hiện các hành động sau:

  • Tạo phạm vi Quét lỗ hổng bảo mật.

    Bạn có thể mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi quét bằng cách bổ sung hoặc xóa các ứng dụng được quét để phát hiện lỗ hổng bảo mật.

  • Chọn chế độ chạy cho tác vụ Quét lỗ hổng bảo mật.

    Nếu không thể chạy tác vụ vì bất cứ lý do gì (ví dụ, máy tính đang tắt tại thời điểm đó), bạn có thể thiết lập tác vụ bị bỏ qua được tự động bắt đầu ngay khi có thể.

  • Thiết lập tác vụ để chạy theo quyền của một tài khoản người dùng khác.

    Theo mặc định, một tác vụ quét được chạy với sự cho phép của tài khoản mà người dùng sử dụng để đăng nhập vào hệ điều hành. Tuy nhiên, bạn có thể cần chạy một tác vụ quét với một tài khoản người dùng khác. Bạn có thể quy định một người dùng có quyền phù hợp trong cấu hình của tác vụ và chạy tác vụ bằng tài khoản của người dùng này.

Trong mục này:

Tạo phạm vi quét lỗ hổng bảo mật

Chọn chế độ chạy cho tác vụ Quét lỗ hổng bảo mật

Bắt đầu tác vụ Quét lỗ hổng bảo mật sử dụng các quyền của một tài khoản người dùng khác

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.