Quét email trong Microsoft Office Outlook

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128015

Trong quá trình cài đặt Kaspersky Endpoint Security, phần mở rộng Chống virus cho thư điện tử sẽ được nhúng vào Microsoft Office Outlook (sau đây còn được gọi là Outlook). Nó cho phép bạn mở cấu hình Chống virus cho thư điện tử từ trong Outlook, và quy định khi nào thì email được quét để phát hiện virus và các mối đe dọa khác. Phần mở rộng Chống virus cho thư điện tử cho Outlook có thể quét các email đến và đi được truyền tải qua các giao thức POP3, SMTP, NNTP, IMAP, và MAPI.

Cấu hình Chống virus cho thư điện tử có thể được thiết lập trực tiếp trong Outlook nếu hộp kiểm Bổ sung: Phần mở rộng Microsoft Office Outlook được chọn trong giao diện của Kaspersky Endpoint Security.

Trong Outlook, các email vào sẽ được quét đầu tiên bởi Chống virus cho thư điện tử (nếu hộp kiểm lưu lượng POP3 / SMTP / NNTP / IMAP được chọn trong giao diện của Kaspersky Endpoint Security) và sau đó là bởi phần mở rộng Chống virus cho thư điện tử cho Outlook. Nếu Chống virus cho thư điện tử phát hiện một đối tượng độc hại trong email, thành phần này sẽ cảnh báo cho bạn về sự kiện này.

Hành động được lựa chọn của bạn trong cửa sổ thông báo sẽ xác định thành phần nào được sử dụng để loại trừ mối đe dọa trong email: Chống virus cho thư điện tử hoặc phần mở rộng Chống virus cho thư điện tử cho Outlook.

  • Nếu bạn chọn Khử mã độc hoặc Gỡ bỏ trong cửa sổ thông báo, việc loại trừ mối đe dọa sẽ được thực hiện bởi Chống virus cho thư điện tử.
  • Nếu bạn chọn Bỏ qua trong cửa sổ thông báo người dùng, phần mở rộng Chống virus cho thư điện tử cho Outlook sẽ loại trừ mối đe dọa.

Các email ra được quét đầu tiên bởi phần mở rộng Chống virus cho thư điện tử cho Outlook, và sau đó được quét bởi Chống virus cho thư điện tử.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.