Thông tin về tình trạng mã hóa

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123298

Trong khi tiến trình mã hóa hoặc giải mã đang được thực hiện, Kaspersky Endpoint Security sẽ chuyển tiếp thông tin về tình trạng của các tham số mã hóa được áp dụng cho máy khách đến Kaspersky Security Center.

Các giá trị tình trạng mã hóa sau có thể được sử dụng:

  • Chính sách không được quy định. Một chính sách Kaspersky Security Center đã không được quy định cho máy tính.
  • Mã hóa / giải mã đang diễn ra. Tiến trình mã hóa và / hoặc giải mã dữ liệu đang diễn ra trên máy tính.
  • Lỗi. Có lỗi xảy ra trong quá trình mã hóa và / hoặc giải mã dữ liệu trên máy tính.
  • Yêu cầu khởi động lại. Hệ điều hành cần được khởi động lại để bắt đầu hoặc hoàn tất quá trình mã hóa hoặc giải mã dữ liệu trên máy tính.
  • Tuân thủ chính sách. Mã hóa và / hoặc giải mã dữ liệu trên máy tính đã được hoàn tất sử dụng cấu hình mã hóa được quy định trong chính sách Kaspersky Security Center được áp dụng cho máy tính.
  • Hủy bỏ bởi người dùng. Người dùng đã từ chối xác nhận hoạt động mã hóa tập tin trên ổ đĩa di động.
  • Không hỗ trợ. Chức năng mã hóa dữ liệu không khả dụng trên máy tính.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.