Quản lý Authentication Agent

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 133643

Nếu ổ cứng hệ thống được mã hóa, Authentication Agent sẽ được nạp trước khi khởi động hệ điều hành. Sử dụng Authentication Agent để hoàn tất quá trình xác thực và nhận quyền truy cập đến các ổ cứng hệ thống được mã hóa và nạp hệ điều hành.

Sau khi hoàn tất thủ tục xác thực, hệ điều hành sẽ được nạp. Tiến trình xác thực sẽ được lặp lại mỗi lần hệ điều hành khởi động lại.

Người dùng có thể sẽ không thể hoàn tất quá trình xác thực trong một số trường hợp. Ví dụ, việc xác thực không thể được thực hiện nếu người dùng đã quên thông tin tài khoản của tài khoản Authentication Agent, hoặc mật khẩu cho token hoặc thẻ thông minh, hoặc đã làm mất token hoặc thẻ thông minh.

Nếu người dùng đã quên thông tin của tài khoản Authentication Agent, hoặc mật khẩu cho token hoặc thẻ thông minh, bạn phải liên hệ với quản trị viên mạng LAN doanh nghiệp để phục hồi chúng.

Nếu người dùng đã làm mất token hoặc thẻ thông minh, quản trị viên sẽ phải bổ sung tập tin của một chứng chỉ điện tử token hoặc thẻ thông minh vào lệnh tạo một tài khoản Authentication Agent. Sau đó, người dùng phải hoàn tất thủ tục khôi phục dữ liệu trên các thiết bị được mã hóa.

Trong mục này:

Sử dụng token và thẻ thông minh với Authentication Agent

Sửa thông điệp trợ giúp của Authentication Agent

Hỗ trợ hạn chế cho các ký tự trong thông điệp trợ giúp của Authentication Agent

Chọn cấp độ ghi nhận dấu vết Authentication Agent

Quản lý tài khoản Authentication Agent

Bổ sung một lệnh để tạo một tài khoản Authentication Agent

Bổ sung một lệnh sửa tài khoản Authentication Agent

Bổ sung một lệnh để xóa một tài khoản Authentication Agent

Khôi phục chi tiết tài khoản Authentication Agent

Đáp lại yêu cầu của người dùng để khôi phục chi tiết tài khoản Authentication Agent

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.