Cài đặt ứng dụng từ dòng lệnh

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123468

Kaspersky Endpoint Security có thể được cài đặt từ dòng lệnh trong một chế độ sau đây:

 • Trong chế độ tương tác bằng cách sử dụng Trình hướng dẫn Cài đặt Ứng dụng.
 • Trong chế độ im lặng. Sau khi tiến trình cài đặt được bắt đầu trong chế độ im lặng, việc tham gia của bạn trong quá trình cài đặt là không cần thiết. Để cài đặt ứng dụng trong chế độ im lặng, sử dụng các phím /s và /qn.

Để cài đặt ứng dụng hoặc nâng cấp phiên bản ứng dụng:

 1. Chạy trình biên dịch dòng lệnh (cmd.exe) với tư cách quản trị viên.
 2. Tới thư mục chưa bộ cài đặt Kaspersky Endpoint Security.
 3. Chạy dòng lệnh sau:

  setup_kes.exe /pEULA=1 /pPRIVACYPOLICY=1 [/pKSN=1|0] [/pALLOWREBOOT=1|0] [/pADDLOCAL=<thành phần>] [/pSKIPPRODUCTCHECK=1|0] [/pSKIPPRODUCTUNINSTALL=1|0] [/pKLLOGIN=<tên người dùng> /pKLPASSWD=<mật khẩu> /pKLPASSWDAREA=<phạm vi mật khẩu>] [/pENABLETRACES=1|0 /pTRACESLEVEL=<cấp truy vết>] /s

  hoặc

  msiexec /i <tên gói phân phối> EULA=1 PRIVACYPOLICY=1 [KSN=1|0] [ALLOWREBOOT=1|0] [ADDLOCAL=<thành phần>] [SKIPPRODUCTCHECK=1|0] [SKIPPRODUCTUNINSTALL=1|0] [KLLOGIN=<tên người dùng> KLPASSWD=<mật khẩu> KLPASSWDAREA=<phạm vi mật khẩu>] [ENABLETRACES=1|0 TRACESLEVEL=<cấp truy vết>] /qn

  EULA

  Chấp nhận hoặc từ chối các điều khoản của Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối. Giá trị có sẵn:

  • 1 – chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối.
  • 0 – từ chối các điều khoản của Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối.

   Văn bản của Thỏa thuận Giấy phép được bao gồm trong gói phân phối của Kaspersky Endpoint Security. Việc chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối là cần thiết để cài đặt ứng dụng hoặc nâng cấp phiên bản ứng dụng.

  PRIVACYPOLICY

  Chấp nhận hay từ chối Chính sách quyền riêng tư. Giá trị có sẵn:

  • 1 – chấp nhận Chính sách quyền riêng tư.
  • 0 – từ chối Chính sách quyền riêng tư.

   Văn bản của Chính sách quyền riêng tư được bao gồm trong gói phân phối của Kaspersky Endpoint Security. Để cài đặt ứng dụng hoặc nâng cấp ứng dụng phiên bản ứng dụng, bạn phải chấp nhận Chính sách quyền riêng tư.

  KSN

  Đồng ý hoặc từ chối tham gia Kaspersky Security Network (KSN). Nếu không có giá trị nào được thiết lập cho tham số này, Kaspersky Endpoint Security sẽ nhắc bạn xác nhận sự đồng ý hoặc từ chối tham gia KSN khi Kaspersky Endpoint Security được khởi động lần đầu. Giá trị có sẵn:

  • 1 – đồng ý tham gia KSN.
  • 0 – từ chối tham gia KSN (giá trị mặc định).

   Gói phân phối Kaspersky Endpoint Security được tối ưu cho việc sử dụng với Kaspersky Security Network. Nếu bạn không chọn tham gia Kaspersky Security Network, bạn nên cập nhật Kaspersky Endpoint Security ngay sau khi hoàn tất cài đặt.

  ALLOWREBOOT=1

  Tự động khởi động lại máy tính nếu cần thiết sau khi cài đặt hoặc nâng cấp ứng dụng. Nếu không có giá trị nào được đặt cho tham số này thì việc tự động khởi động lại máy tính sẽ bị chặn.

  Không cần khởi động lại khi cài đặt Kaspersky Endpoint Security. Chỉ cần khởi động lại nếu bạn phải gỡ bỏ các ứng dụng không tương thích trước khi cài đặt. Có thể cần khởi động lại khi cập nhật phiên bản ứng dụng.

  ADDLOCAL

  Chọn các thành phần bổ sung để cài đặt. Theo mặc định, tất cả các thành phần ứng dụng đều được chọn để cài đặt ngoại trừ các thành phần sau: Phòng chống Tấn công BadUSB, Mã hóa mức độ tập tin, Mã hóa toàn bộ ổ đĩa, Quản lý BitLocker và KATA Endpoint Sensor. Giá trị có sẵn:

  • MSBitLockerFeature. Thành phần Quản lý BitLocker sẽ được cài đặt.
  • AntiAPTFeature. Thành phần KATA Endpoint Sensor sẽ được cài đặt.

  SKIPPRODUCTCHECK=1

  Tắt kiểm tra phần mềm không tương thích. Danh sách các phần mềm không tương thích có thể được truy cập trong tập tin incompatible.txt trong gói phân phối. Nếu không có giá trị nào được đặt cho tham số này và phần mềm không tương thích được phát hiện thì quá trình cài đặt Kaspersky Endpoint Security sẽ bị chấm dứt.

  SKIPPRODUCTUNINSTALL=1

  Tắt tự động gỡ bỏ phần mềm không tương thích được phát hiện. Nếu không có giá trị nào được đặt cho tham số này thì Kaspersky Endpoint Security sẽ cố gắng gỡ bỏ phần mềm không tương thích.

  KLLOGIN

  Thiết lập tên người dùng để truy cập các tính năng và thiết lập của Kaspersky Endpoint Security (thành phần Mật khẩu). Tên người dùng được quy định cùng với các thiết lập KLPASSWD và KLPASSWDAREA. Tên người dùng mặc định là KLAdmin.

  KLPASSWD

  Quy định một mật khẩu để truy cập các tính năng và cấu hình của Kaspersky Endpoint Security (mật khẩu được quy định cùng với các tham số KLLOGIN và KLPASSWDAREA).

  Nếu bạn quy định một mật khẩu nhưng không quy định tên người dùng với tham số KLLOGIN, tên người dùng mặc định KLAdmin sẽ được sử dụng.

  KLPASSWDAREA

  Quy định phạm vi của mật khẩu để truy cập Kaspersky Endpoint Security. Khi người dùng cố gắng thực hiện một hành động được bao gồm trong phạm vi này, Kaspersky Endpoint Security sẽ hỏi thông tin tài khoản của người dùng (các tham số KLLOGIN và KLPASSWD). Sử dụng ký tự ";" để nhập nhiều giá trị. Giá trị có sẵn:

  • SET – sửa đổi thiết lập ứng dụng.
  • EXIT – thoát ứng dụng.
  • DISPROTECT – tắt thành phần bảo vệ và dừng tác vụ quét.
  • DISPOLICY – tắt chính sách Kaspersky Security Center.
  • UNINST – gỡ bỏ ứng dụng khỏi máy tính.
  • DISCTRL – tắt các thành phần điều khiển.
  • REMOVELIC – gỡ bỏ khóa.
  • REPORTS – xem báo cáo.

  ENABLETRACES

  Bật hoặc tắt truy vết ứng dụng. Sau khi Kaspersky Endpoint Security khởi động, ứng dụng này sẽ lưu các tập tin dấu vết vào thư mục %ProgramData%/Kaspersky Lab. Giá trị có sẵn:

  • 1 – dấu vết ứng dụng được bật.
  • 0 – truy vết bị tắt (giá trị mặc định).

  TRACESLEVEL

  Cấp chi tiết truy vết. Giá trị có sẵn:

  • 100 (nghiêm trọng). Chỉ các thông báo lỗi nghiêm trọng.
  • 200 (cao). Thông báo về tất cả các lỗi, bao gồm lỗi nghiêm trọng.
  • 300 (chẩn đoán). Thông báo về tất cả các lỗi, và một số thông tin cảnh báo.
  • 400 (quan trọng). Tất cả các thông báo và cảnh báo về các lỗi thông thường lẫn thiết yếu, và một số thông báo chứa thông tin bổ sung khác.
  • 500 (bình thường). Tất cả các cảnh báo và thông báo về các lỗi thông thường và thiết yếu, cũng như các thông báo với chi tiết về hoạt động của ứng dụng trong chế độ thông thường (chế độ mặc định).
  • 600 (thấp). Tất cả thông báo có thể có.

  Ví dụ:

  setup.exe /pEULA=1 /pPRIVACYPOLICY=1 /pKSN=1 /pALLOWREBOOT=1 /s

  msiexec /i kes_win.msi EULA=1 PRIVACYPOLICY=1 KSN=1 KLLOGIN=Admin KLPASSWD=Password KLPASSWDAREA=EXIT;DISPOLICY;UNINST /qn

  setup.exe /pEULA=1 /pPRIVACYPOLICY=1 /pKSN=1 /pENABLETRACES=1 /pTRACESLEVEL=600 /s

Sau khi ứng dụng được cài đặt, Kaspersky Endpoint Security sẽ kích hoạt giấy phép dùng thử trừ khi bạn đã nhập một mã kích hoạt vào tập tin setup.ini. Giấy phép dùng thử thường có một thời hạn ngắn. Khi giấy phép dùng thử hết hạn, tất cả các tính năng của Kaspersky Endpoint Security sẽ bị tắt. Để tiếp tục sử dụng ứng dụng, bạn phải kích hoạt một giấy phép thương mại.

Khi cài đặt ứng dụng hoặc nâng cấp phiên bản ứng dụng trong chế độ im lặng, việc sử dụng các tập tin sau đây được hỗ trợ:

 • setup.ini – thiết lập cài đặt ứng dụng chung;
 • install.cfg – thiết lập cục bộ của Kaspersky Endpoint Security;
 • setup.reg – khóa registry.

  Các khóa registry từ tập tin setup.reg chỉ được ghi vào registry nếu giá trị setup.reg được quy định cho tham số SetupReg trong tập tin setup.ini. Tập tin setup.reg được tạo bởi các chuyên gia Kaspersky. Bạn không nên sửa đổi nội dung của tập tin này.

Để áp dụng thiết lập từ các tập tin setup.ini, install.cfg, và setup.reg, hãy đặt các tập tin này vào thư mục chứa gói phân phối Kaspersky Endpoint Security.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.