Bổ sung một thiết bị vào danh sách Được Tin tưởng từ giao diện ứng dụng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123283

Theo mặc định, khi một thiết bị được thêm vào danh sách các thiết bị được tin tưởng, quyền truy cập thiết bị đó sẽ được cấp cho tất cả người dùng (nhóm người dùng Tất cả mọi người).

Để bổ sung một thiết bị vào danh sách Được Tin tưởng từ giao diện ứng dụng:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Ở phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảng kiểm soát, chọn mục con Kiểm soát Thiết bị.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Kiểm soát Thiết bị sẽ được hiển thị.

 3. Ở phần bên phải của cửa sổ, chọn thẻ Thiết bị được tin tưởng.
 4. Nhấn nút Lựa chọn.

  Cửa sổ Chọn thiết bị được tin tưởng sẽ được mở ra.

 5. Chọn hộp kiểm cạnh tên của thiết bị mà bạn muốn thêm vào danh sách các thiết bị được tin tưởng.

  Danh sách trong cột Các thiết bị phụ thuộc vào giá trị được lựa chọn trong danh sách thả xuống Hiển thị các thiết bị kết nối.

 6. Nhấn nút Lựa chọn.

  Cửa sổ Chọn Người dùng hoặc Nhóm Người dùng trong Microsoft Windows sẽ được mở ra.

 7. Trong cửa sổ Chọn Người dùng hoặc Nhóm Người dùng của Microsoft Windows, quy định người dùng và / hoặc nhóm người dùng mà đối với họ, Kaspersky Endpoint Security xác định thiết bị được lựa chọn là đáng tin tưởng.

  Tên của người dùng và / hoặc nhóm người dùng được quy định trong cửa sổ Chọn người dùng và / hoặc nhóm người dùng của Microsoft Windows được hiển thị trong trường Cho phép người dùng và / hoặc nhóm người dùng.

 8. Trong cửa sổ Chọn thiết bị được tin tưởng, nhấn OK.

  Trong bảng, trên thẻ Thiết bị được tin tưởng của cửa sổ cấu hình thành phần Kiểm soát Thiết bị, một dòng sẽ xuất hiện và hiển thị tham số của thiết bị được tin tưởng vừa được bổ sung.

 9. Lặp lại các bước 4-7 cho mỗi thiết bị mà bạn muốn thêm vào danh sách các thiết bị được tin tưởng cho người dùng và / hoặc nhóm người dùng được quy định.
 10. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.