Gỡ bỏ ứng dụng từ dòng lệnh

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123471

Bạn có thể bắt đầu tiến trình gỡ bỏ ứng dụng từ dòng lệnh. Việc gỡ bỏ được thực hiện trong chế độ tương tác hoặc im lặng (mà không cần khởi động Trình hướng dẫn Cài đặt Ứng dụng).

Để bắt đầu tiến trình gỡ bỏ ứng dụng trong chế độ tương tác,

trong dòng lệnh nhập setup.exe /x hoặc msiexec.exe /x {7911E943-32CC-45D0-A29C-56E6EF762275}.

Trình hướng dẫn cài đặt sẽ được bắt đầu. Làm theo chỉ dẫn của Trình hướng dẫn cài đặt.

Để bắt đầu tiến trình gỡ bỏ ứng dụng trong chế độ im lặng,

trong dòng lệnh nhập setup.exe /s /x or msiexec.exe /x {7911E943-32CC-45D0-A29C-56E6EF762275} /qn.

Việc này sẽ bắt đầu tiến trình gỡ bỏ ứng dụng trong chế độ im lặng (mà không khởi động Trình hướng dẫn cài đặt).

Nếu hoạt động gỡ bỏ ứng dụng được bảo vệ bởi mật khẩu, tên người dùng và mật khẩu tương ứng phải được nhập vào dòng lệnh.

Để gỡ bỏ ứng dụng khỏi dòng lệnh trong chế độ tương tác khi tên người dùng và mật khẩu xác thực việc gỡ bỏ, thay đổi hoặc sửa chữa Kaspersky Endpoint Security đã được đặt:

Trong dòng lệnh, nhập setup.exe /pKLLOGIN=<Tên người dùng> /pKLPASSWD=***** /x hoặc

msiexec.exe KLLOGIN=<Tên người dùng> KLPASSWD=***** /x {7911E943-32CC-45D0-A29C-56E6EF762275}.

Trình hướng dẫn cài đặt sẽ được bắt đầu. Làm theo chỉ dẫn của Trình hướng dẫn cài đặt.

Để gỡ bỏ ứng dụng khỏi dòng lệnh trong chế độ im lặng khi tên người dùng và mật khẩu xác thực việc gỡ bỏ, thay đổi hoặc sửa chữa Kaspersky Endpoint Security đã được đặt:

Trong dòng lệnh, nhập setup.exe /pKLLOGIN=<Tên người dùng> /pKLPASSWD=***** /s /x hoặc

msiexec.exe /x {7911E943-32CC-45D0-A29C-56E6EF762275} KLLOGIN=<Tên người dùng> KLPASSWD=***** /qn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.