Gán ưu tiên cho các quy tắc truy cập tài nguyên web

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128052

Bạn có thể gán mức độ ưu tiên cho mỗi quy tắc từ danh sách các quy tắc bằng cách sắp xếp các quy tắc theo thứ tự nhất định.

Để gán một mức độ ưu tiên cho một quy tắc truy cập tài nguyên web:

  1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
  2. Ở phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảng kiểm soát, chọn mục con Kiểm soát web.

    Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Kiểm soát web sẽ được hiển thị.

  3. Ở phần bên phải của cửa sổ, chọn quy tắc mà bạn muốn thay đổi mức độ ưu tiên.
  4. Sử dụng các nút Di chuyển lên và Di chuyển xuống để di chuyển quy tắc đến xếp hạng cần thiết trong danh sách quy tắc.
  5. Lặp lại các bước 3–4 cho những quy tắc có mức độ ưu tiên mà bạn muốn thay đổi.
  6. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.