Informacje o stanach urządzeń

19 marca 2024

ID 191051_1

Kaspersky Security Center przypisze stan do każdego zarządzanego urządzenia. Określony stan zależy od tego, czy spełnione są warunki zdefiniowane przez użytkownika. W niektórych przypadkach, podczas przypisywania stanu do urządzenia, Kaspersky Security Center bierze pod uwagę flagę widoczności urządzenia w sieci (patrz tabela poniżej). Jeśli Kaspersky Security Center nie znajdzie urządzenia w sieci w ciągu dwóch godzin, flaga widoczności urządzenia zostanie ustawiona na Nie jest widoczne.

Stany są następujące:

 • Krytyczny lub Krytyczny / Widoczne
 • Ostrzeżenie lub Ostrzeżenie / Widoczne
 • OK lub OK / Widoczne

Poniższa tabela wyświetla domyślne warunki, które muszą być spełnione, aby przypisać stan Krytyczny lub Ostrzeżenie do urządzenia, wraz ze wszystkimi możliwymi wartościami.

Warunki przypisania stanu do urządzenia

Warunek

Opis warunku

Dostępne wartości

Aplikacja zabezpieczająca nie jest zainstalowana

Agent sieciowy jest zainstalowany na urządzeniu, ale aplikacja zabezpieczająca nie jest zainstalowana.

 • Przycisk przełącznika jest ustawiony w pozycji włączenia.
 • Przycisk przełącznika jest ustawiony w pozycji wyłączenia.

Wykryto zbyt wiele wirusów

Niektóre wirusy zostały wykryte na urządzeniu przez zadanie wykrywania wirusów, na przykład, zadanie Skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania oraz liczba wykrytych wirusów przekraczają określoną wartość.

Większe niż 0.

Poziom ochrony w czasie rzeczywistym jest inny niż poziom zdefiniowany przez administratora

Urządzenie jest widoczne w sieci, ale poziom ochrony w czasie rzeczywistym różni się od poziomu ustawionego (w warunku) przez administratora dla stanu urządzenia.

 • Zatrzymane.
 • Wstrzymane.
 • Uruchomione.

Skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania nie było wykonywane od dłuższego czasu

Urządzenie jest widoczne w sieci, a aplikacja zabezpieczająca jest zainstalowana na urządzeniu, ale zadanie Skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania ani zadanie lokalnego skanowania nie było uruchamiane w określonym przedziale czasu. Warunek jest stosowany tylko do urządzeń, które zostały dodane do bazy danych Serwera administracyjnego 7 dni temu lub wcześniej.

Więcej niż 1 dzień.

Bazy danych są nieaktualne

Urządzenie jest widoczne w sieci, a aplikacja zabezpieczająca jest zainstalowana na urządzeniu, ale antywirusowe bazy danych nie były aktualizowane na tym urządzeniu w określonym przedziale czasu. Warunek jest stosowany tylko do urządzeń, które zostały dodane do bazy danych Serwera administracyjnego dzień wcześniej lub jeszcze wcześniej.

Więcej niż 1 dzień.

Niepołączony od dłuższego czasu

Agent sieciowy jest zainstalowany na urządzeniu, ale urządzenie nie było połączone z Serwerem administracyjnym w określonym przedziale czasu, ponieważ urządzenie było wyłączone.

Więcej niż 1 dzień.

Wykryto aktywne zagrożenia

Liczba nieprzetworzonych obiektów w folderze Aktywne zagrożenia przekracza określoną wartość.

Więcej niż 0 elementów.

Wymagane jest ponowne uruchomienie

Urządzenie jest widoczne w sieci, ale aplikacja wymaga ponownego uruchomienia urządzenia dłużej niż określony przedział czasu i z jednego z wybranych powodów.

Więcej niż 0 minut.

Zainstalowane są niekompatybilne aplikacje

Urządzenie jest widoczne w sieci, ale inwentaryzacja oprogramowania wykonywana poprzez Agenta sieciowego wykryła niekompatybilne aplikacje zainstalowane na urządzeniu.

 • Przycisk przełącznika jest ustawiony w pozycji wyłączenia.
 • Przycisk przełącznika jest ustawiony w pozycji włączenia.

Wykryto luki w oprogramowaniu

Urządzenie jest widoczne w sieci, a Agent sieciowy jest zainstalowany na urządzeniu, ale zadanie Wyszukiwania luk i wymaganych aktualizacji wykryło luki z określonym priorytetem w aplikacjach zainstalowanych na urządzeniu.

 • Krytyczny.
 • Wysoki.
 • Średni.
 • Ignoruj, jeśli luka nie może być naprawiona.
 • Ignoruj, jeśli aktualizacja jest przypisana do instalacji.

Licencja utraciła ważność

Urządzenie jest widoczne w sieci, ale licencja utraciła ważność.

 • Przycisk przełącznika jest ustawiony w pozycji wyłączenia.
 • Przycisk przełącznika jest ustawiony w pozycji włączenia.

Licencja wkrótce utraci ważność

Urządzenie jest widoczne w sieci, ale licencja utraci ważność na urządzeniu za mniej niż określona liczba dni.

Więcej niż 0 dni.

Wyszukiwanie aktualizacji Windows Update nie było przeprowadzane od dłuższego czasu

Urządzenie jest widoczne w sieci, ale zadanie Wykonaj synchronizację Windows Update nie było uruchamiane w zdefiniowanym przedziale czasu.

Więcej niż 1 dzień.

Nieprawidłowy stan szyfrowania

Agent sieciowy jest zainstalowany na urządzeniu, ale wynik szyfrowania urządzenia jest równy określonej wartości.

 • Nie zgadza się z zasadą w wyniku odmowy użytkownika (tylko dla urządzeń zewnętrznych).
 • Nie zgadza się z zasadą w wyniku błędu.
 • Po zastosowaniu zasady wymagane jest ponowne uruchomienie.
 • Nie określono zasady szyfrowania.
 • Nieobsługiwany.
 • Po zastosowaniu zasady.

Ustawienia urządzenia mobilnego nie są zgodne z zasadą

Ustawienia urządzenia mobilnego są inne niż ustawienia, które zostały określone w zasadzie Kaspersky Endpoint Security for Android podczas sprawdzania reguł zgodności.

 • Przycisk przełącznika jest ustawiony w pozycji wyłączenia.
 • Przycisk przełącznika jest ustawiony w pozycji włączenia.

Wykryto nieprzetworzone incydenty

Nieprzetworzone zdarzenia zostały wykryte na urządzeniu. Zdarzenia mogą być tworzone automatycznie poprzez zarządzane aplikacje firmy Kaspersky zainstalowane na urządzeniu klienckim, a także ręcznie przez administratora.

 • Przycisk przełącznika jest ustawiony w pozycji wyłączenia.
 • Przycisk przełącznika jest ustawiony w pozycji włączenia.

Stan urządzenia zdefiniowany przez aplikację

Stan urządzenia jest definiowany przez zarządzaną aplikację.

 • Przycisk przełącznika jest ustawiony w pozycji wyłączenia.
 • Przycisk przełącznika jest ustawiony w pozycji włączenia.

Brakuje miejsca na dysku urządzenia

Wolnego miejsca na dysku jest mniej niż określona wartość lub urządzenie nie mogło zostać zsynchronizowane z Serwerem administracyjnym. Stan Krytyczny lub Ostrzeżenie zmieniło się na stan OK, gdy urządzenie zostało pomyślnie zsynchronizowane z Serwerem administracyjnym, a wolna przestrzeń na urządzeniu jest większa niż lub równa określonej wartości.

Więcej niż 0 MB.

Zarządzanie urządzeniem nie jest możliwe

Podczas wykrywania urządzeń, urządzenie zostało rozpoznane jako widoczne w sieci, ale więcej niż trzy próby synchronizacji z Serwerem administracyjnym nie powiodły się.

 • Przycisk przełącznika jest ustawiony w pozycji wyłączenia.
 • Przycisk przełącznika jest ustawiony w pozycji włączenia.

Ochrona jest wyłączona

Urządzenie jest widoczne w sieci, ale aplikacja zabezpieczająca na urządzeniu została wyłączona na dłużej niż określony przedział czasu.

W tym przypadku stan aplikacji zabezpieczającej to zatrzymany lub błąd i różni się od następujących: uruchamianie, uruchomiony lub zawieszony.

Więcej niż 0 minut.

Aplikacja zabezpieczająca nie jest uruchomiona

Urządzenie jest widoczne w sieci, a aplikacja zabezpieczająca jest zainstalowana na urządzeniu, ale nie jest uruchomiona.

 • Przycisk przełącznika jest ustawiony w pozycji wyłączenia.
 • Przycisk przełącznika jest ustawiony w pozycji włączenia.

Kaspersky Security Center umożliwia skonfigurowanie automatycznego przełączania stanu urządzenia w grupie administracyjnej, gdy spełnione są określone warunki. Jeśli określone warunki są spełnione, do urządzenia klienckiego zostanie przypisany jeden z następujących stanów: Krytyczny lub Ostrzeżenie. Jeśli określone warunki zostaną spełnione, urządzeniu klienckiemu zostanie przypisany stan OK.

Różne stany mogą odpowiadać różnym wartościom jednego warunku. Na przykład, domyślnie, jeśli warunek Bazy danych są nieaktualne posiada wartość Ponad 3 dni, do urządzenia klienckiego zostaje przypisany stan Ostrzeżenie; jeśli wartość to Ponad 7 dni, wówczas zostanie przypisany stan Krytyczny.

Jeśli aktualizujesz Kaspersky Security Center z poprzedniej wersji, wartości warunku Bazy danych są nieaktualne dla przypisania stanu do Krytyczne lub Ostrzeżenie nie zmienią się.

Jeśli Kaspersky Security Center przypisze stan do urządzenia, dla niektórych warunków (patrz kolumna Opis warunku) brana jest pod uwagę flaga widoczności. Na przykład, jeśli do zarządzanego urządzenia został przypisany stan Krytyczny, ponieważ spełniony był warunek Bazy danych są nieaktualne, a później flaga widoczności została ustawiona dla urządzenia, wówczas do urządzenia zostanie przypisany stan OK.

Zobacz również:

Konfigurowanie przełączania stanów urządzeń

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.