Przeglądanie rejestru aplikacji

19 marca 2024

ID 3659

Kaspersky Security Center przeprowadza inwentaryzację wszystkich programów zainstalowanych na zarządzanych urządzeniach.

Agent sieciowy tworzy listę aplikacji zainstalowanych na urządzeniu Windows lub Linux, a następnie wysyła ją do Serwera administracyjnego. W przypadku urządzeń klienckich z systemem Windows Agent sieciowy otrzymuje większość informacji o zainstalowanych aplikacjach z rejestru systemu Windows. W przypadku urządzeń klienckich opartych na systemie Linux menedżery pakietów dostarczają Agentowi sieciowemu informacje o zainstalowanych aplikacjach.

W celu przeglądania rejestru aplikacji zainstalowanych na urządzeniach klienckich:

W folderze ZaawansowaneZarządzanie aplikacjami w drzewie konsoli wybierz podfolder Rejestr aplikacji.

Obszar roboczy folderu Rejestr aplikacji wyświetla listę aplikacji zainstalowanych na urządzeniach klienckich i Serwerze administracyjnym.

Możesz wyświetlić szczegóły dowolnej aplikacji, otwierając jej menu kontekstowe i wybierając Właściwości. Okno właściwości aplikacji wyświetla szczegóły dotyczące aplikacji oraz informacje o jej plikach wykonywalnych, a także listę urządzeń, na których zainstalowano aplikację.

W menu kontekstowym dowolnej aplikacji na liście możesz:

 • Dodać tę aplikację do kategorii aplikacji.
 • Przypisać znacznik do aplikacji.
 • Wyeksportować listę aplikacji do pliku CSV lub pliku TXT.
 • Przeglądać właściwości aplikacji, na przykład, nazwę producenta, numer wersji, listę plików wykonywalnych, listę urządzeń, na których jest zainstalowana aplikacja, listę dostępnych aktualizacji oprogramowania lub listę wykrytych luk w oprogramowaniu.

Aby wyświetlić aplikacje spełniające określone kryteria, można użyć filtrowania w obszarze roboczym folderu Rejestr aplikacji.

W oknie właściwości wykrytego urządzenia, w sekcji Rejestr aplikacji możesz przejrzeć listę aplikacji zainstalowanych na urządzeniu.

Generowanie raportu dotyczącego zainstalowanych aplikacji

W obszarze roboczym Rejestr aplikacji możesz także kliknąć przycisk Wyświetl raport o zainstalowanych aplikacjach, aby wygenerować raport zawierający szczegółowe statystyki dotyczące zainstalowanych aplikacji, w tym liczbę urządzeń, na których każda aplikacja jest zainstalowana. Ten raport, który otwiera stronę Raport o zainstalowanych aplikacjach, zawiera informacje o aplikacjach firmy Kaspersky oraz o oprogramowaniu innych firm. Jeśli chcesz tylko informacji na temat aplikacji firmy Kaspersky, zainstalowanych na urządzeniach klienckich, z listy Podsumowanie wybierz AO Kaspersky Lab.

Również informacje o aplikacjach Kaspersky i oprogramowaniu firm trzecich zainstalowanych na urządzeniach podłączonych do podrzędnych i wirtualnych Serwerów administracyjnych są przechowywane w rejestrze aplikacji głównego Serwera administracyjnego. Po dodaniu danych z podrzędnych i wirtualnych Serwerów administracyjnych, kliknij przycisk Wyświetl raport o zainstalowanych aplikacjach, a na stronie Raport o zainstalowanych aplikacjach, która zostanie otwarta, będziesz mógł przejrzeć te informacje.

W celu dodania informacji z podrzędnych i wirtualnych Serwerów administracyjnych do raportu o zainstalowanych aplikacjach:

 1. Z drzewa konsoli wybierz węzeł z nazwą żądanego Serwera administracyjnego.
 2. W obszarze roboczym węzła wybierz zakładkę Raporty.
 3. Na zakładce Raporty wybierz Raport o zainstalowanych aplikacjach.
 4. Z menu kontekstowego raportu wybierz Właściwości.

  Zostanie otwarte okno Właściwości: Raport o zainstalowanych aplikacjach.

 5. W sekcji Hierarchia Serwerów administracyjnych zaznacz pole Dołącz dane z podrzędnych i wirtualnych Serwerów administracyjnych.
 6. Kliknij OK.

Informacje z podrzędnych i wirtualnych Serwerów administracyjnych będą uwzględnione w Raport o zainstalowanych aplikacjach.

Zobacz również:

Monitorowanie instalacji i dezinstalacji aplikacji

Scenariusz: Zarządzanie aplikacjami

Główny scenariusz instalacji

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.