Znane problemy

19 marca 2024

ID 211205

Kaspersky Security Center Web Console ma szereg ograniczeń, które nie są krytyczne dla działania aplikacji:

 • W przypadku importowania zadania Pobierz uaktualnienia do repozytoriów punktów dystrybucji lub zadania Weryfikacja uaktualnień, włączona jest opcja Wybierz urządzenia, do których zadanie zostanie przypisane. Zadań tych nie można przypisać do wyboru urządzenia ani do konkretnych urządzeń. W przypadku przypisania zadania Pobierz uaktualnienia do repozytoriów punktów dystrybucji lub zadania Weryfikacja uaktualnień do konkretnych urządzeń, zadanie zostanie zaimportowane niepoprawnie.
 • Jeśli przeprowadzasz odpytywanie usługi Active Directory przy użyciu punktu dystrybucji systemu Linux z zainstalowanym Agentem sieciowym w wersji 15, możesz odpytywać tylko domeny usługi Active Directory, dla których określisz adres i poświadczenia użytkownika. Sondowanie bieżącej domeny Active Directory i lasu domeny Active Directory nie jest dostępne.
 • Jeśli reguła Kontroli aplikacji jest oparta na kategorii aplikacji, która obejmuje aplikacje wykryte na urządzeniach z systemem Linux, reguła ta nie będzie działać. Wybierając aplikacje z rejestru aplikacji w celu dodania ich do kategorii aplikacji, upewnij się, że wybierasz aplikacje wykryte na urządzeniach z systemem Windows.
 • Jeśli aplikacja z sekcji Rejestr aplikacji została wykryta na urządzeniu z systemem Linux, właściwości aplikacji nie zawierają informacji o powiązanych plikach wykonywalnych.
 • Jeśli instalujesz Agenta sieciowego na urządzeniu z systemem operacyjnym ALT Linux za pomocą zadania zdalnej instalacji i uruchamiasz to zadanie na koncie z uprawnieniami użytkownika innego niż root, zadanie kończy się niepowodzeniem. Uruchom zadanie zdalnej instalacji z poziomu konta root lub utwórz i użyj autonomicznego pakietu instalacyjnego Agenta sieciowego, aby zainstalować aplikację lokalnie.
 • Jeśli lista zawiera więcej niż 20 elementów, które są wyświetlane na kilku stronach i zaznaczysz pole wyboru Wybierz wszystkie w programie Web Console zostaną zaznaczone tylko elementy wyświetlane na bieżącej stronie. Pamiętaj, że nie dotyczy to list w sekcjach Zarządzane urządzenia , Wybory urządzeń i Zadania, gdzie możesz wybrać wszystkie elementy z listy.
 • Po zakończeniu skanowania IOC zadania lokalnego stan zadania jest wyświetlany jako Zaplanowane.
 • Urządzenia klienckie mogą nie zostać znalezione po uruchomieniu sondowania sieci systemu Windows.
 • W profilu Kaspersky Endpoint Security for Windows, jeśli wybierzesz i zastosujesz kategorię aplikacji podczas konfigurowania funkcji Kontroli aplikacji, kategoria zostanie zastosowana, ale nie będzie wyświetlana jako wybrana po zapisaniu i ponownym otwarciu profilu.
 • Po wyłączeniu usługi KSN Proxy stan urządzeń w grupie Zarządzane urządzenia zmienia się na Krytyczny, ale urządzenia w podgrupach są wyświetlane ze stanem OK.
 • Jeśli dla bazy danych używanej przez Kaspersky Security Center ustawione jest sortowanie z rozróżnianiem wielkości liter, zachowaj wielkość liter podczas określania nazwy DNS urządzenia w regułach przenoszenia urządzeń i regułach automatycznego tagowania. Inaczej zasady nie będą działać.
 • Jeśli w kreatorze Kreator dodwania podrzędnego Serwera administracyjnego określisz konto z włączoną weryfikacją dwuetapową do uwierzytelniania na przyszłym Serwerze pomocniczym, kreator zakończy działanie z błędem. Aby rozwiązać ten problem, określ konto, dla którego weryfikacja dwuetapowa jest wyłączona, lub utwórz hierarchię z przyszłego serwera pomocniczego.
 • Jeśli podczas logowania do Kaspersky Security Center Web Console, używasz uwierzytelniania domeny i określisz wirtualny Serwer administracyjny, z którym chcesz się połączyć, wylogujesz się, a następnie spróbujesz zalogować do głównego Serwera administracyjnego, Kaspersky Security Center Web Console połączy się do wirtualnego Serwera administracyjnego. Aby połączyć się z głównym Serwerem administracyjnym, ponownie otwórz przeglądarkę.
 • Na liście zadań we właściwościach urządzenia może być wyświetlany nieprawidłowy stan zadania lokalnego.
 • Szybkie/Pełne przeszukiwanie sieci Windows zwraca pusty wynik.
 • Jeśli zainstalujesz Kaspersky Security Center Web Console z Identity and Access Manager, a następnie zmienisz Serwer administracyjny na Kaspersky Security Center Web Console, Identity and Access Manager nie otrzyma informacji o nowym Serwerze administracyjnym.
 • Jeżeli otworzysz Kaspersky Security Center Web Console w różnych przeglądarkach i pobierzesz plik certyfikatu Serwera administracyjnego w oknie właściwości Serwera administracyjnego, pobrane pliki będą miały różne nazwy.
 • Podczas próby przywrócenia obiektu z repozytorium Kopia zapasowa (OperacjeRepozytoriaKopia zapasowa) lub wysłania obiektu do Kaspersky wystąpi błąd.
 • Zarządzane urządzenie, które ma więcej niż jedną kartę sieciową, wysyła do Serwera administracyjnego informacje o adresie MAC karty sieciowej, która nie jest używana do łączenia się z Serwerem administracyjnym.
 • Jeśli zainstalujesz Kaspersky Security Center Web Console z Identity and Access Manager, a następnie zmienisz Serwer administracyjny na Kaspersky Security Center Web Console, Identity and Access Manager nie otrzyma informacji o nowym Serwerze administracyjnym.
 • Jeżeli uruchomisz zadanie zdalne Wykonaj skrypty dla określonego konta i w ustawieniach zadania zmienisz konto, do którego jest ono przypisane, zmiany nie zostaną zapisane. Aby zmienić konto, do którego przypisane jest zadanie, zatrzymaj zadanie w ustawieniach zadania i uruchom je ponownie.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.